Házirend

Az ellátott gyermekek köre

 1. A családi bölcsőde családban élő 1-3 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
 2. Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesül.
 3. A gyermek felvételét a szülő a szolgáltatást nyújtó személynél kérheti. Az engedélyes és a szülő az előírt jogszabályoknak megfelelő tartalmú megállapodást köt.

Gyermeklétszám

 1. A gyermeklétszám az ellátást végző személy saját bölcsődében ellátást igénylő gyermekét is figyelembe véve maximum 5 fő lehet. Ha az ellátást végzőnek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van, további 2 gyermek ellátására van lehetőség.

Nyitvatartási idő

 1. A családi bölcsőde rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 8:00-tól délután 16:00 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.
 2.  A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szülők és az ellátást végző közösen döntenek, s azt írásba foglalják. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a társaság szakmai vezetője gondoskodik az érintettek egyetértésével.

Étkeztetés

 1. Az ellátást végző gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával.
 2. A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult  egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

Napirend

 1. Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.
  Együttműködés a szülőkkel
 2. Az ellátást végző gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és az társaság munkatársaival.
 3. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén. Az ellátást végző köteles azt jelezni a társaság szakmai vezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. Az ellátást végző nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni.
  A szülő panaszával a társaság szakmai vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A szülő a települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha a szakmai vezető 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
 4. Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a társasággal szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el  gyermekét.
 5. Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat   szolgáltatást.
 6. A szülő az ellátás folyamán biztosítja a szolgáltatást nyújtó személy számára, hogy a családi bölcsődében való tartózkodáshoz gyermekének az időjárásnak megfelelő, réteges, játszásra alkalmas több váltás ruha és cipő álljon rendelkezésre.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 1. A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.
 2. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.
 3. Lázas (hőemelkedést is beleértve – vagyis 37.1C felett), fertőző beteg (a bakteriális – vagyis zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a Gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.
 4. Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.
 5. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.  (pelenka, nagyobbaknál fogkrém, fogkefe, fésű).
 6. Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a szervezet szakmai vezetője rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 1. A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.
 2. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.
 3. A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

A díjfizetés módja, határideje

 1. A szülő vállalja, hogy a személyi térítési díj összegét a megállapodásban rögzítettek szerint befizeti legkésőbb tárgyhó 10. napjáig. Tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a megállapodás felbontható.

Egyéb rendelkezések

 1. A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat, illetve az is a megállapodás felbontásával járhat, amennyiben a Szülő a térítési díjjal 15 napot meghaladó késedelembe esik. A megállapodás felbontásáról ezekben az esetekben a családi bölcsőde vezetője dönt.

A családi bölcsőde évente két alkalommal élhet az árváltozás jogával.

 1. A társaság képviselője az ellátást végzővel és a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti.
 2. A Házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a társaság képviselőjétől veszi át.
Ezúton értesítjük Önöket, - tekintettel a jelenlegi helyzetre, hogy előre láthatóan 2021 szeptemberével nyitunk,
köszönjük türelmüket és megértésüket és a sok kedves pillanatot!